Na našoj stranici naći ćete kolačiće najrazličitijih oblika, veličina i ukusa. Većina njih je jestiva, ali tu su i oni drugi, računarski, koji služe kako bismo vam obezbedili što bolje korisničko iskustvo i funkcionalnosti. Koristeći našu stranicu slažete se s korišćenjem kolačića i našom politikom privatnosti.

Pravila i uslovi konkursa

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA „PRAZNIČNO DEKORISANI DOMOVI“

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA

JAFFA DOO CRVENKA, Ulica Maršala Tita br 245, 25220, Crvenka, PIB: 100263582,
matični broj: 08004684 (u daljem tekstu „Organizator“).

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA

2.1 Nagradni konkursi se organizuje pod nazivom ,,Praznično dekorisani domovi’’ (u daljem tekstu: „Konkurs“).

2.2 Konkurs počinje dana 01.12.2022, a završava se 30.12.2022. Svaki pojedinačni mesec u godini imaće svoju zadatu temu objavljenu na sajtu mojadomacica.rs, koja počinje 1. datuma u mesecu i završava se svakog 30. datuma u mesecu.

2.3 Konkurs se organizuje radi promocije brenda Organizatora – Domaćica.

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

3.1 Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije, bez Kosova i Metohije.

4. OPIS KONKURSA I USLOVI UČESTVOVANJA I DODELE NAGRADA

4.1. Pravo učešća na Konkursu imaju punoletna lica, odnosno lica koja su navršila 18 godina života, koji su državljani Republike Srbije, sa prebivalištem u Republici Srbiji. Zaposleni kod Organizatora i uži članovi njihove porodice (supružnici, deca, roditelji i druga lica koja sa njima žive u porodičnoj zajednici) nemaju pravo da učestvuju u Konkursu, kao ni druga lica koja su angažovana od strane Organizatora i/ili koja su učestvovala u priređivanju i organizovanju Konkursa i sve ostale osobe koje imaju pristup podacima u vezi Konkursa.

4.2. Da bi lice steklo pravo da učestvuje na Konkursu potrebno je da izvrši prijavu preko sajta Organizatora, mojadomacica.rs, tako što će poslati svoju prijavu (fotografiju i tekst na zadanu temu) putem prijavnog formulara, čime učesnik ujedno potvrđuje svoje učestvovanje na Konkursu.

4.3 Učesnik može objaviti samo fotografiju i tekst čiji je nosilac/autor, za čiju objavu poseduje sve potrebne saglasnosti/odobrenja/pristanke odnosno kojim se ne ugrožavaju i/ili ne krše prava trećih lica i/ili uslovi korišćenja usluga informacionog društva kao i važeći propisi Republike Srbije.

4.4 Učešćem na Konkursu učesnici daju pristanak na objavu fotografije i teksta i na njihovo korišćenje na sajtu mojadomacica.rs i u medijima u promotivne svrhe Organizatora i brenda Domaćica bez obaveze plaćanja naknade.

4.5 Učesnici svoje prijave mogu podneti u vreme trajanja Konkursa.

4.6 Učesnik može učestvovati na Konkursu samo jednom po jednoj zadatoj temi.

4.7 Učesnik koji postupi na opisan način i koji se uredno prijavi na Konkurs, svojom radnjom neopozivo prihvata Pravila nagradnog Konkursa.

4.8 Regularnom prijavom smatra se isključivo prijava poslata na način predviđen ovim Pravilima.

4.9 Učesnici koji uredno podnesu prijavu biće rangirani prema broju glasova posetioca sajta Organizatora mojadomacica.rs i kreativnosti objavljenih fotografija/odgovora na temu od strane komisije koja se sastoji od 3 lica, predstavnika Organizatora.

4.10 Pravo na nagradu stiče 3 učesnika, od kojih 2 učesnika stiču nagradu na osnovu najvećeg broja glasova posetioca sajta mojadomacica.rs, dok 1 učesnik stiče nagradu na osnovu kreativnosti objavljenih fotografija i teksta/odgovora na temu prema oceni članova komisije, prethodno formirane od predstavnika Organizatora.

4.11 Organizator će listu sa spiskom dobitnika nagrada Konkursa objaviti na web stranici mojadomacica.rs na stranici Konkursi, pod zadatom temom.

4.12 Dobitnici nagrada će dodatno biti obavešteni od strane Organizatora o dobijanju nagrade putem njihovog email-a.

4.13 Nagrade nije moguće menjati niti su one isplative u gotovini. Nagrade nije moguće preneti na treće lice.

5. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

5.1 Učestvovanjem u Konkursu i prihvatanjem Pravila Konkursa učesnici pristaju i daju saglasnost da Organizator nagradnog Konkursa ili lica koje on ovlasti, može njihove lične podatke obrađivati i koristiti za vreme trajanja ovog Konkursa i u svrhu sprovođenja Konkursa, a u cilju ispunjenja zakonske obaveze Organizatora Konkursa shodno čl. 229. Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93 i „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja) i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).

5.2 Učesnik je saglasan da ga Organizator kontaktira na način predviđen ovim Konkursom.

5.3 Dobitnik će dostaviti Organizatoru svoje ime, prezime, broj mobilnog telefona, adresu stanovanja i email, te pristaje i daje svoju saglasnost da se njegovi lični podaci obrađuju i koriste u svrhu dodeljivanja nagrade na Konkursu, i to najduže u periodu od mesec dana od dana objavljivanja liste sa spiskom dobitnika nagrada Konkursa.

5.4 Učesnik je dužan dati istinite, tačne i potpune podatke.

5.5 Organizator neće obrađivati podatke o maloletnim licima za potrebe ovog Konkursa.

5.6 Pristup podacima o ličnosti učesnika Konkursa odnosno dobitnika imaće Silly World PR (dalje u tekstu: ,,Obrađivač’’) kao lice angažovano od strane Organizatora za potrebe organizovanja i sprovođenja Konkursa i dodele nagrada u skladu sa ovim Pravilima.

6. VRSTA NAGRADA

6.1 U sklopu jedne nagradne objave/mesečne zadate teme ukupno se dodeljuju 3 nagrade:

3x Poklon paketa Domaćica brenda (paket sadrži sledeće artikle: 2xDomaćica original 230g, Domaćica kakao 230g, 2xDomaćica Tart Nougat 210g, Domaćica Tart Kajsija 210g) i to za:

  • 1. mesto jedan Poklon paket;
  • 2. mesto jedan Poklon paket;
  • 3. mesto jedan Poklon paket;
7. NAČIN I USLOVI DODELE NAGRADA

7.1 Dobitnici će biti kontaktirani od strane Organizatora putem njihove email adrese za potrebe dostavljanja podataka i obaveštenja u cilju dodele nagrada. Dobitnici će biti dužni da dostave Organizatoru u roku od 3 dana od prijema poruke sledeće podatke: ime, prezime, broj mobilnog telefona i adresa stanovanja.

7.2 Organizator neće biti obavezan da dodeli nagradu učesniku koji ne ispunjava uslove za učestvovanje i/ili koji prekrši Pravila konkursa odnosno dobitniku koji mu nije dostavio blagovremeno, tačne i potpune podatke. U tom slučaju, Organizator će dostaviti nagradu sledeće rangiranom učesniku.

8. PRAVO IZMENE OPŠTIH PRAVILA KONKURSA

8.1 Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovog Konkursa, uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na svom sajtu mojadomacica.rs

9. PREKID KONKURSA

Organizator će prekinuti Konkurs ukoliko u periodu trajanja Konkursa nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran odnosno koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obaveza prema učesniku. U slučaju nastupa navedenih okolnosti, Organizator će učesnike obavestiti o prekidu Konkursa putem obaveštenja zvaničnoj stranici Organizatora mojadomacica.rs.

10. PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI

10.1 Učesnik koji učestvuje u Konkursu prihvata prava i obaveze utvrđene ovim Pravilima. Učesnici su dužni da se pridržavaju Pravila ovog Konkursa i u slučaju nepoštovanja istih smatraće se isključivo odgovornim i biće diskvalifikovani u daljem postupku dodele nagrada.

10.2 Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih nedostataka u podacima učesnika, nedostacima u prijavama, niti zbog nedostataka koji mogu nastati iz razloga koji ne zavise od Organizatora.

10.3 Preduzimanje bilo koje radnje koja može ometati, onemogućiti, naneti štetu ili zloupotrebiti učestvovanje u Konkursu, kao i korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda i/ili virusa je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do isključenja učesnika iz daljeg takmičenja i/ili zabranu učestvovanja onog ko prekrši navedena Pravila.

10.4 Učesnik garantuje da je isključivi imalac prava na fotografijama koje objavi u toku i u vezi ovog Konkursa te garantuje da se njihovom objavom ne krše prava trećih lica, kao i da poseduje sve potrebne saglasnosti i odobrenja za učestvovanje na Konkursu i objavu fotografija. Učesnik snosi svu odgovornost za sadržaj fotografija koje objavi i podataka koje pošalje Organizatoru, kao i za posledice njihovog objavljivanja. Učesnik se obavezuje da u slučaju eventualnih zahteva trećih lica prema Organizatoru u vezi prava na fotografijama, preduzme sve potrebne radnje i pruži Organizatoru svu potrebnu pomoć radi zaštite od takvih zahteva, kao i da nadoknadi svaku štetu koja usled toga nastane za Organizatora. Učesnik će nadoknaditi Organizatoru štetu koju pretrpi usled povrede autorskih prava, žiga, privatnosti ili druge povrede ličnih ili imovinskih prava učinjene u vezi i povodom ovog Konkursa.

10.5 Organizator ne odgovara za probleme tehničkog karaktera (uključujući, bez ograničenja, nefunkcionisanje Internet konekcije) koji mogu nastati prilikom prijave kao i naknadno tokom trajanja Konkursa.

10.6 Organizator neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući i stvarnu štetu i izgubljenu dobit) koja nastane kao posledica učestvovanja u nagradnom Konkursu i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

10.7 Organizator Konkursa ne preuzima nikakvu odgovornost za opštu upotrebu sajta Instagram. Ovaj Konkurs ni na koji način ne sponzoriše, ne odobrava niti sprovodi Facebook ni Instagram, niti je sa njim povezan ni na koji drugi način.

11. KONTAKT

11.1 U slučaju tehničkih problema i/ili dodatnih pitanja / žalbi / reklamacija povodom ovog Konkursa, učesnik se može obratiti Organizatoru putem poruka u inbox zvanične Instagram stranice Organizatora na adresi https://www.instagram.com/mojadomacica/, putem kontakt forme na sajtu Organizatora mojadomacica.rs.

12. U SLUČAJU SPORA

12.1 U slučaju spora između Organizatora i Učesnika Konkursa nadležan je sud u Beogradu.

13. ZAVRŠNE ODREDBE

13.1 Ovi opšti uslovi i pravila Konkursa stupaju na snagu danom objavljivanja.

ORGANIZATOR NAGRADNOG KONKURSA
JAFFA DOO CRVENKA