Na našoj stranici naći ćete kolačiće najrazličitijih oblika, veličina i ukusa. Većina njih je jestiva, ali tu su i oni drugi, računarski, koji služe kako bismo vam obezbedili što bolje korisničko iskustvo i funkcionalnosti. Koristeći našu stranicu slažete se s korišćenjem kolačića i našom politikom privatnosti.

Politika privatnosti

Opšte odredbe

Veb-sajtom mojadomacica.rs (isključujući povezane sajtove) upravlja se sa adrese Maršala Tita 245, 25220 Crvenka Srbija, („Jaffa Crvenka“ ili „mi“), a takođe smo i rukovalac Podacima o ličnosti koji se odnose na vas, a koje prikupljamo i obrađujemo na ovom veb-sajtu u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Ova Politika privatnosti sadrži opis vrste podataka koje prikupljamo na ovom veb-sajtu, uključujući podatke koje se odnose na lica čiji je identitet utvrđen ili se isti može utvrditi („Podaci o ličnosti“), u koje svrhe koristimo Podatke o ličnosti, sa kim iste možemo da podelimo, kao i prava i mogućnosti koje imate na raspolaganju u vezi sa korišćenjem Podatka o ličnosti koji se odnose na vas.

Ova Politika privatnosti takođe sadrži opis načina na koji su Podaci o ličnosti koji se odnose na Vas obezbeđeni i kako nam se možete obratiti u vezi sa našom praksom zaštite privatnosti podataka. Molimo Vas da pročitate ovu Politiku privatnosti pre nego što budete koristili ili ostavili bilo koje Podatke o ličnosti na ovom veb-sajtu. Prilikom pristupa i korišćenja ovog veb-sajta, potvrđujete da ste pročitali i razumeli način na koji prikupljamo, obrađujemo, koristimo i otkrivamo Podatke o ličnosti koji se odnose na vas, a u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Napominjemo da se pre korišćenja ili ostavljanja Podataka o ličnosti na određenim delovima veb-sajta od Vas može tražiti da elektronskim putem potvrdite da ste razumeli i da prihvatate ovu Politiku privatnosti označavanjem (a) određenog/određenih polja i/ili klikom na određeno dugme. Dostavljanje potvrde, odnosno označavanje polja i/ili klik na dugme i korišćenje ovog veb-sajta znači da ste razumeli i da ste saglasni sa prikupljanjem, obradom, korišćenjem i prenosom Podataka o ličnosti koji se odnose na vas, a u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Naša evidencija o Vašem prihvatanju ove Politike privatnosti, datumu prihvatanja i prihvatanju svih budućih izmena ove Politike privatnosti se smatra odlučujućim i pismenim dokazom Vaše saglasnosti.

1. U koje svrhe Jaffa Crvenka prikuplja Podatke o ličnosti?

U određenim odeljcima veb-sajta se od Vas traži da ostavite Podatke o ličnosti, odnosno Vaši (lični) podaci kao što su ime i prezime, adresa e-pošte i/ili adresa. Ove podatke možemo koristiti u različite svrhe navedene na veb-sajtu: Kako bismo mogli da vam dostavimo proizvode i usluge koje poručite od nas, za potrebe realizacije ugovora, plaćanja i izdavanja faktura i/ili kako bismo vam odgovorili na pitanja o našim proizvodima i uslugama, što predstavlja jednu od svrha. Takođe možemo da koristimo Vaše podatke kako bismo vam putem e-pošte slali novosti o proizvodima i ponudama društva Jaffa Crvenka (novosti, bilteni ili elektronska pošta ili opšte informacije o društvu Jaffa Crvenka ili povezanim proizvodima) ukoliko ste nam dali saglasnost za to. Obrada Podataka o ličnosti koji se odnose na Vas se vrši na osnovu Vaše saglasnosti – čl. 6, st. 1, tač. (a) OUZP. Takođe možemo da koristimo Vaše ime, prezime i adresu kako bismo vam poštom slali informacije o društvu Jaffa Crvenka i/ili njenim proizvodima. Ukoliko želimo da vam se obratimo putem telefona, možemo koristiti Vaš broj telefona (ukoliko ste nam isti dostavili). Obrada podataka o ličnosti koji se odnose na Vas se vrši na osnovu naših legitimnih interesa u tome da postojeće kupce obavestimo o sličnim proizvodima ili uslugama koje smo im pružili (čl. 6, st. 1, tač. (f) OUZP i/ili na osnovu Vaše saglasnosti (čl. 6, st. 1, tač. (a) OUZP). Vaše podatke možemo koristiti u druge legitimne svrhe koje su vam naznačene kada nam dostavljate Podatke ličnosti ili koje su na drugačiji način dozvoljene ili neophodne u cilju zadovoljenja zahteva primenljivih zakona i propisa. Obrada Podataka o ličnosti koji se odnose na Vas se vrši zato što je obrada neophodna zbog legitimnih interesa čijem ostvarenju teži društvo Jaffa Crvenka i kada ti interesi ne ugrožavaju Vaše interese ili osnovna prava i slobode – čl. 6, st. 1, tač. (f) OUZP. U obavezi smo da od Vas pribavimo izričitu saglasnost (potvrdu) za gorenavedene svrhe kada je to neophodno u skladu sa merodavnim pravom.

2. Kome Jaffa Crvenka može dostaviti Podatke o ličnosti?

Ne prodajemo, niti na bilo koji drugi način otkrivamo Podatke o ličnosti koje nam dostavite ili koje prikupimo o vama, osim u skladu sa navedenim u nastavku ili uz Vašu prethodnu izričitu saglasnost. Može biti neophodno da Podatke o ličnosti koji se odnose na Vas podelimo:

  • sa povezanim društvima u okviru Evropskog ekonomskog prostora, a u svrhe iz ove Politike privatnosti;
    u slučaju spajanja, preuzimanja,prodaje imovine, zajedničkog ulaganja ili bilo koje druge transakcije koja za posledicu ima promenu u upravljanju ili vlasništvu društva Jaffa Crvenka, u celosti ili delimično; ili u slučaju opostupka reorganizacije, bankrotstva, stečaja društva ili slične situacije kada je otkrivanje Podataka o ličnosti dozvoljeno ili u skladu sa merodavnim pravom;
  • ili sa davaocima usluga i dobavljačima koji su treća lica, koji postupaju u naše ime i prema našim instrukcijama, a koji nama pružaju usluge kao što su usluge u vezi sa internetom, oglašavanjem ili analitikom kako bismo mogli da vam isporučimo proizvod ili uslugu koju ste poručili od nas, kako bismo upravljali veb-serverima i čuvali podatke na rezervnim diskovima. Navedena treća lica mogu koristiti te podatke samo u gorenavedene svrhe. Svaka druga upotreba je zabranjena.

Osim u gorenavedenim slučajevima, društvo Jaffa Crvenka ne dostavlja Podatke o ličnosti koji se odnose na Vas ostalim trećim licima bez Vaše prethodne dozvole, osim ukoliko se to od njega ne zahteva po osnovu zakonske odredbe ili sudskog naloga. Društvo Jaffa Crvenka može otkriti Podatke o ličnosti koji se odnose na Vas konkretno u sledećim situacijama:

  • kako bi odgovorilo na odobrene zahteve za inforamcijama izvršnih ili sudskih organa ili u drugim slučajevima kada je to po zakonu neophodno ili dozvoljeno;
  • kako bi odgovorilo na vanrednu situaciju; ili u drugim slučajevima kako bi zaštitilo prava, imovinu, bezbednost ili sigurnost trećih lica, posetilaca ovog veb-sajta ili javnosti.

Ovi primaoci se pored zemlje u kojoj su Podaci o ličnosti prvobitno prikupljeni, mogu nalaziti u drugim zemljama, uz napomenu da se Podaci o ličnosti koji se odnose na Vas prenose samo u okviru Evropskog ekonomskog prostora ili u druge zemlje koje je Evropska komisija priznala kao zemlje koje provereno pružaju odgovarajući stepen zaštite podataka o ličnosti. Samo određeni broj pojedinaca u društvu Jaffa Crvenka (npr. pojedinci u odeljenjima za prodaju, podršku, pravna pitanja, finansije, IT i računovodstvo, kao i određeni rukovodioci sa dodeljenom odgovornošću) imaju pristup Podacima o ličnosti koji se odnose na Vas i to samo u neophodnoj meri.

3. Koje Podatke o ličnosti društvo Jaffa Crvenka može da prikuplja i obrađuje?

Podaci koje vi dostavite

Prikupljamo Podatke o ličnosti koji se odnose na Vas (tj. bilo koje podatke koji se odnose na Vas kao lica čiji je identitet utvrđen ili se isti može utvrditi), a kao što su Vaše ime i prezime, godine starosti, adresa e-pošte, broj telefona i sklonosti i interesi prilikom korišćenja ovog veb-sajta, naime kada putem ovog veb-sajta poručujete proizvode ili usluge, popunjavate upitnike, obrasce ili ankete koje su objavljene na veb-sajtu, kada komunicirate sa nama ili koristite interaktivne funkcije.

Automatsko prikupljanje podataka

Uz Vašu saglasnost kada je ista obavezna po zakonu, mi i naši davaoci usluga koji su treća lica možemo da koristimo različite tehnologije kojima se prikupljaju i dostavljaju podaci o tome kako se veb-sajtu pristupa i kako se isti koristi. Te informacije mogu podrazumevati IP adresu, vrstu Vašeg internet-pregledača, operativni sistem, internet provajdera, veb-strane koje ste pregledali, vreme kada ste ih pregledali i trajanje tog pregleda, demografske podatke o vama (kao što su Vaše godine starosti, pol, jezik, lokacija i polja interesovanja, kada ih ima) i veb-strane koje ste pregledali pre otvaranja trenutne strane. Ove podatke koristimo kako bismo imali bolji uvid u to kako naši korisnici reaguju na naš veb-sajt i u skladu sa tim ga doradili i unapredili, te u svrhu ograničavanja broja glasova po posetiocu na Domaćica konkursima. Generalno, takvi podaci se ne mogu povezati sa vama lično, ali i kada možemo da ih povežemo, tretiramo ih kao Podatke o ličnosti koji se odnose na Vas u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

4. Da li društvo Jaffa Crvenka snosi odgovornost za druge veb-sajtove?

Veb-sajt može sadržati reference (hiperlink, baner ili dugme) koje vode do drugih sajtova povezanih sa ovim veb-sajtom (određenim aspektom ovog veb-sajta). To automatski ne znači da je društvo Jaffa Crvenka povezano sa tim drugim sajtovima ili njihovim vlasnicima. Ti veb-sajtovi nisu pod upravom društva Jaffa Crvenka. Ne snosimo odgovornost za sadržaj ovih veb-sajtova, proizvode ili usluge koje mogu biti ponuđene putem tih veb-sajtova ili za bilo koje drugo korišćenje ovih veb-sajtova, niti za obradu podataka i praksu zaštite privatnosti podataka u vezi sa tim veb-sajtovima. Predlažemo vam da pročitate izjave o zaštiti podataka na tim veb-sajtovima ukoliko ih posećujete ili tamo ostavljate Podatke o ličnosti.

5. Koje mere zaštite Podataka o ličnosti primenjuje društvo Jaffa Crvenka?

Društvo Jaffa Crvenka primenjuje – i zahteva od svih davaoca usluga i/ili trećih lica koja vrše obradu Podataka o ličnosti u ime i prema instrukcijama društva Jaffa Crvenka da primenjuju – odgovarajuće tehničke i organizacione mere radi zaštite Podataka o ličnosti koji se odnose na Vas od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene ili uništenja i protiv bilo koje druge nezakonite obrade podataka u skladu sa merodavnim pravom. Međutim, treba imati u vidu da nijedan elektronski prenos ili skladištenje podataka nije 100% siguran. Zbog toga, uprkos merama bezbednosti koje primenjujemo radi zaštite Podataka o ličnosti koji se odnose na vas, ne možemo da vam garantujemo da nikada neće doći do gubitka, zloupotrebe ili izmene podataka.

6. Koja su Vaša prava?

Prema primenljivim Zakonima o zaštiti podataka, imate sledeća prava (pod uslovima iz primenljivih Zakona o zaštiti podataka): (i) pravo na pristup podacima o ličnosti koji se odnose na vas, a nalaze se kod društva Jaffa Crvenka, (ii) pravo na ispravku, dopunu ili brisanje podatka o ličnosti koji se odnose na vas, (iii) pravo na ograničavanje prikupljanja, obrade ili korišćenja podataka o ličnosti koji se odnose na Vas od strane društva Jaffa Crvenka, (iv) u određenim uslovima, pravo na prigovor na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na Vas iz opravdanih razloga (uključujući pravo na prigovor na obradu podataka o ličnosti u direktne marketinške svrhe, a po zahtevu i bez troškova), (v) pravo na prenosivost podataka, i (vi) pravo na informacije o identitety trećih lica kojima se prenose podaci o ličnosti koji se odnose na vas. Takođe imate pravo da podnesete pritužbu nadzornom organu. Ukoliko želite da ostvarite svoja prava u skladu sa primenljivim propisima ili vam je potrebno više informacija i imate pitanja koja se odnose na obradu podataka koju vrši društvo Jaffa Crvenka, molimo Vas da nam se obratite putem datumiranog i potpisanog zahteva uz kopiju Vaše važeće lične karte ili bilo kojeg drugog važećeg identifikacionog dokumenta koje ćete poslati na gorenavedenu adresu ili putem e-pošte na adrese iz odeljka 9.

7. Da li se ova Politika privatnosti može promeniti?

U skladu sa ograničenjima merodavnog prava, društvo Jaffa Crvenka može u svakom trenutku i po svom nahođenju doneti odluku da u budućnosti promeni, izmeni i/ili dopuni celokuopnu ili delove Politike privatnosti u skladu sa zakonom. Svaka izmena ove Politike privatnosti će biti objavljena na ovoj strani i o istoj ćete biti obavešteni putem e-pošte (kada je to u skladu ili neophodno po zakonu i ukoliko imamo Vašu imejl-adresu). Napred ćemo navesti datum poslednje izmene ove Politike privatnosti.

8. Koliko dugo čuvamo Podatke o ličnosti koji se odnose na vas?

Podaci o ličnosti se ne čuvaju duže nego što je to neophodno u svrhe iz ove Politike privatnosti, najduže do deset godina po isteku Vašeg ugovora sa društvom Jaffa Crvenka (ako ugovora ima), osim ukoliko se po zakonu ne primenjuju duži ili kraći periodi čuvanja.

9. Kome se možete obratiti ukoliko imate pitanja i zahteve?

Ukoliko imate pitanja u vezi sa Politikom privatnosti društva Jaffa Crvenka ili želite da ostvarite svoja prava po primenljivom zakonu, molimo Vas da nam se obratite putem e-pošte na jaffa@jaffa.rs

Kolačići

Politika kolačića

Kako bi internet stranica radila ispravno i kako bi mogla da se unapređuje u svrhu poboljšanja vašeg iskustva pregledanja, potrebno je minimalnu količinu informacija (cookies) uneti u vaš računar. Više od 90% internet stranica koristi praksu kolačića, pa su po pravilima Evropske unije obavezne da zatraže pristanak korisnika. Korišćenjem ove internet stranice pristajete na upotrebu kolačića, čijim blokiranjem i dalje možete da pregledavate stranicu, ali neke njene mogućnosti neće biti funkcionalne.

Šta je kolačić?

Kolačić je informacija uneta na vaš računar od strane veb-stranice koju posetite. Kolačići obično čuvaju vaše postavke, postavke za vebstranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu veb-stranicu, internet pregledač šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene vašim potrebama.

Kolačići mogu da čuvaju širok pojas informacija, uključujući lične informacije (kao što je vaše ime ili imejl adresa). Ipak, ova informacija može biti sačuvana jedino ako vi to omogućite – veb-stranice ne mogu da dobiju pristup informacijama koji im vi niste dali i ne mogu da pristupe drugim datotekama na vašem računaru ili mobilnom uređaju. Zadate aktivnosti čuvanja i slanja kolačića vama nisu vidljive. Ipak, možete promeniti svoje postavke internet pregledača da možete sami da birate hoćete li zahteve za čuvanje kolačića da odobrite ili odbijete, izbrišete sačuvane kolačiće automatski pri zatvaranju internet pregledača i slično.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete da dopustite čuvanje kolačića na vašem računaru ili mobilnom uređaju. Cookie postavke mogu se kontrolisati i konfigurisati u vašem veb-pregledaču. Ako onemogućite kolačiće, možda nećete moći da koristite neke od funkcionalnosti na veb-stranicama.

Šta su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računara po zatvaranju internet pregledača. Pomoću njih veb-mesta čuvaju privremene podatke, poput stavki u korpi za kupovinu.

Šta su stalni kolačići?

Stalni ili sačuvani kolačići ostaju na računaru nakon zatvaranja programa internet pregledača. Pomoću njih veb-mesta čuvaju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svake posete određenog mesta. Stalni kolačići će ostati na računaru danima, mesecima, čak i godinama.

Šta su kolačići prve strane?

Kolačići prve strane dolaze s veb-mesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića veb-mesta mogu da sačuvaju podatke koje će ponovo koristiti prilikom sledeće posete tom veb-mestu.

Šta su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih veb-mesta (kao što su iskačuće ili druge reklame) koje se nalaze na veb-mestu koje gledate. Pomoću tih kolačića veb-mesta mogu da prate korišćenje interneta u marketinške svrhe.

Koristi li ova veb-stranica kolačiće?

Da, s primarnim ciljem kako bismo vam omogućili bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi ova veb-stranica i zašto?

Privremeni kolačići (Session cookies) jesu kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internet pregledač. Mi koristimo „session cookies“ kako bismo unapredili korisničko iskustvo za vreme posete.

Trajni kolačići (Persistent cookies) obično imaju datum isteka daleko u budućnost i tako će ostati u vašem pregledaču dok ne isteknu ili dok ih ručno ne izbrišete. Mi koristimo trajne kolačiće kako bismo bolje razumeli navike korisnika, tako da možemo poboljšati internet stranicu prema vašim navikama. Međutim, na osnovu ovako prikupljenih podataka nije moguća identifikacija vas kao korisnika, a prikupljeni podaci se koriste isključivo u statističke svrhe.

Da li na veb-stranici ima kolačića treće strane?

Ima nekoliko spoljnih servisa koji korisniku čuvaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići nisu postavljeni od strane ove internet stranice, ali neki služe za normalno funkcionisanje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Stoga informacije o zaštiti podataka s kojima ste ovde upoznati vrede samo za ovu internet stranicu, a zaštitu podataka od strane spoljniih servisa potrebno je proveriti na njihovim službenim stranicama.